Αρχική Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Θεσμικό πλαίσιο και αρμοδιότητες

Θεσμικό πλαίσιο και αρμοδιότητες

print
email
Τελευταία ενημέρωση
Θεσμικό πλαίσιο και αρμοδιότητες
Ορκωμοσία Κυβέρνησης

Ο Αντιπρόεδρος και οι αρμοδιότητές του
 

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης διορίστηκε με το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α ́ 116) και του ανατέθηκαν, με το ΦΕΚ Β 2109/29.9.2015, οι αρμοδιότητες:

α) του συντονισμού της Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Κυβέρνησης
β) της εποπτείας του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος
 

Το θεσμικό πλαίσιο


Σύμφωνα με τα άρθρα 37 παρ. 1 και 81 παρ.1 του Συντάγματος, οι Αντιπρόεδροι της Κυβέρνησης  διορίζονται και παύονται με προεδρικό διάταγμα, ύστερα από πρόταση του Πρωθυπουργού (άρθρο 39 π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» ΦΕΚ 98Α΄/22.04.2005).

Με απόφαση του Πρωθυπουργού μπορεί να ανατίθεται σ’ αυτούς η άσκηση, κατά τομείς, μέρους ή όλων των αρμοδιοτήτων που ανήκουν στον Πρωθυπουργό και αφορούν στον συντονισμό και την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής, στην επίλυση διαφωνιών ανάμεσα στους Υπουργούς, στην εκπροσώπηση της Κυβέρνησης και στην προεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, στην εποπτεία για την εφαρμογή των νόμων από τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα και για τη λειτουργία τους προς το συμφέρον του Κράτους και των πολιτών (άρθρο 25 παρ. 2 π.δ. 63/2005).

Ασκούν τις αρμοδιότητες που ορίζει ο Πρωθυπουργός με απόφασή του, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα  που ορίζει ο νόμος (άρθρο 40  παρ. 1 π.δ. 63/2005).

Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, ο Πρωθυπουργός ορίζει με απόφασή του ως αναπληρωτή  άλλον Αντιπρόεδρο ή τον Υπουργό αρμοδιότητες του οποίου έχουν, τυχόν, ανατεθεί στον αντιπρόεδρο. Αν δεν υπάρχει άλλος Αντιπρόεδρος ή ο Πρωθυπουργός δεν ορίσει αναπληρωτή, οι αρμοδιότητες του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης ασκούνται από τον Πρωθυπουργό. Αν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης παύσει να υπάρχει, οι αρμοδιότητές του επανέρχονται αυτοδικαίως στον Πρωθυπουργό ή στον καθ’  ύλην αρμόδιο Υπουργό (άρθρο 45 παρ.1 π.δ. 63/2005).

Σημειώνεται ότι, όπου,  σύμφωνα με το νόμο, προβλέπεται η συμμετοχή Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, σε συμβούλια ή επιτροπές, συμμετέχει σ’ αυτά κατά τη σειρά προβαδίσματος. Επίσης, όπου στην ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται η άσκηση αποφασιστικής αρμοδιότητας από Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης ή πρόταση ή εισήγησή του, αν έχουν διορισθεί περισσότεροι από ένας Αντιπρόεδροι, οι παραπάνω αρμοδιότητες ασκούνται κατά σειρά προβαδίσματος (παρ. 2 και 3 άρθρου 40 π.δ. 63/2005).

Η σειρά προβαδίσματος των Αντιπροέδρων καθορίζεται από το χρόνο διορισμού τους  και σε περίπτωση ταυτόχρονου διορισμού από τη σειρά του ονόματός τους στην πράξη διορισμού (παρ. 1 άρθρου 45 π.δ. 63/2005).

Η σειρά προβαδίσματος των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών κατά κατηγορίες, ορίζεται ως εξής: Πρωθυπουργός, Αντιπρόεδροι της Κυβέρνησης, αναπληρωτής Υπουργός του Πρωθυπουργού,Υπουργοί, αναπληρωτές Υπουργοί, Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Υφυπουργοί (παρ. 2 άρθρου 45 π.δ. 63/2005).

 

Γιάννης Δραγασάκης
Επόμενο άρθρο
Γιάννης Δραγασάκης